Best Rate Guarantee
Secure reservations
Free Cancellation

Introducció

El present document estableix les Condicions Generals d'Ús d'aquest Portal WEB, propietat de Finca Prats amb domicili a: Carretera N-240, km 102,5 Lleida 25198 (Espanya).

L'accés a aquest web atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI i aquest accés es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

La prestació del servei del Portal i per tant, l'accés a la WEB té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun, sense perjudici que Finca Prats es reserva la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis específics previ registre del usuari mitjançant l'emplenament del formulari corresponent. En els supòsits en què l'USUARI es registri i aporti dades de caràcter personal a fi a accedir a algun tipus de servei específic, la recollida i posterior tractament d'aquestes dades els és aplicable el que disposa l'apartat Sisè.

Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes estan subjectes a les presents Condicions Generals d'Ús, així com als eventuals condicionats específics que els llocs WEB requereixin.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada no està permesa.

Drets i obligacions del prestador dels serveis

Obligacions generals

Finca Prats, com a proveïdor del servei, prestarà els serveis oferts en la present WEB, i garantirà eficaçment la confidencialitat de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

Aquest lloc web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants llevat dels supòsits en què l'USUARI faciliti lliure i voluntàriament els mateixos.

Modificacions

Finca Prats, a fi de millorar les prestacions del lloc web, es reserva la facultat de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web en qualsevol moment, sense necessitat de preavís.

Drets i obligacions de l'usuari

Condicions d'Ús

En tot moment, l'usuari haurà de realitzar un bon ús dels serveis prestats a través d'aquest lloc WEB, de manera que aquest no podrà realitzar activitats il·lícites o aquelles que poguessin ser contràries a la legislació vigent.

En aquest sentit, l'USUARI es compromet a:

  • No realitzar a través dels serveis que posa a la seva disposició Finca Prats, cap acció que causi dany o algun tipus d'alteració en els continguts.
  • No obstaculitzar el bon funcionament del lloc WEB.
  • No causar problemes tècnics de cap índole.
  • No transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present WEB.
  • No intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

L'USUARI està expressament autoritzat per visualitzar tota aquella informació continguda en el present lloc WEB, així com per efectuar reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin utilitzats per a ús exclusiu i no siguin cedits a tercers.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

Accés

Tant l'accés al WEB com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa són d'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, de manera que Finca Prats no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús d'informació , amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de la seva activitat.

Funcionament del lloc web

Finca Prats no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc WEB ni la dels seus serveis.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat que pogués sorgir pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB o dels seus serveis.

No obstant l'anterior, Finca Prats farà tots els esforços per mantenir la disponibilitat continuada tant de la present WEB com dels seus serveis.
Diversos

Finca Prats no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies:

  • El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les circumstàncies d'accés i ús que els USUARIS fan del lloc web i dels serveis.
  • L'existència de virus ni d'altres elements en els continguts del present lloc WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'USUARI o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
  • L'existència d'errors en l'accés a la WEB ni en el seu contingut. Per això, l'USUARI exonera SEREVA S.A. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o expectatives que el lloc pogués produir-li.

Propietat intel·lectual

Finca Prats és titular tant dels drets de propietat intel·lectual continguts en el present lloc WEB com dels diferents elements en ella continguts, llevat que en elles s'indiqui que pertanyen a un altre titular, per la qual cosa pertanyerà als seus titulars l'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació i transformació.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de Finca Prats, frames, banners, el programari i els diferents codis font i objecte, etc. d'aquest lloc WEB són titularitat de Finca Prats, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, ven els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibida l'alteració d'aquest web per part de l'USUARI i que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

Finca Prats vetllarà perquè els continguts d'aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori, ni que fomentin la violència.

Qualsevol reproducció, distribució, comunicació i transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei.

Finca Prats podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'USUARI.

Vincles o enllaços

En el cas que el present lloc WEB pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs WEB no gestionats per Finca Prats, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs WEB, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, Finca Prats s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.
Política de privacitat. Protecció de dades de caràcter personal
Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les dades de caràcter personal demanades a través d'aquest lloc web seran incorporades al corresponent fitxer del qual Finca Prats és responsable.

En aquest sentit, la informació recollida per SEREVA SA a través del web serà tractada amb la màxima confidencialitat i sempre d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD).

Igualment, Finca Prats es compromet a no utilitzar les dades de caràcter personal objecte de tractament per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Finca Prats declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, RLOPD) i que ha implantat totes aquelles mesures tècniques i organitzatives al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades per l'USUARI.
Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Finca Prats és el responsable de totes les dades que es recullen en les diferents seccions del lloc web. Si vostè ho desitja, pot exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, sol·licitant-ho per escrit a Finca Prats amb domicili en Carretera N-240, km 102,5 Lleida 25198 (Espanya) , e.mail:

Enllaços

La Política de Privacitat exposada és d'aplicació al lloc WEB i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d'Ús i Navegació, així com qualsevol relació entre l'usuari i Finca Prats es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i Finca Prats, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Lleida-Espanya).


Contactar

Finca Prats Hotel Golf & Spa
N-240, Km 102,5
Lleida 25198 (Spain)
Latitude 41.6579 | Longitude 0.5354
Tel. (+34) 973 25 48 14

Booking - Reserves:
Events - Catering:
Bodes - Weddings:
Business - Negocis:

Blog

Moto Friendly Hotel Moturisme a Finca Prats Hotel Golf & Spa
Tarde de burbujas. Escápate con tus amigas Te ofrecemos la posibilidad de relajarte en nuestro spa, una exclusiva tarde de burbujas...

Created by SANDOWAY social marketing